Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004 (ΦΕΚ 35/16-1-2004)

ΔΟΣΕΙΣ:

  • Εφαρμογή σε σπορείο: 13 cc / Lt
  • Διαφυλλικά: 50 – 100 cc / 100 Lt νερό.
  • Ριζοπότισμα: 60 – 100 cc / 1000 m σταλακτοφόρο αγωγό.
  • Άριστη θερμοκρασία εφαρμογής 10 – 29 oC θερμοκρασία εδάφους.

ΔΕΝ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Συνιστάται η εφαρμογή φυτοφαρμάκων 2 ημέρες πριν και 2 ημέρες μετά την εφαρμογή με Robust.

Συσκευασίες: 1Lt, 500cc, 250cc