0

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την εταιρία μας ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση και απόλυτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και δη τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679). Η πολιτική προστασίας περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας μας. Υπογραμμίζεται ότι η χρήση των υπηρεσιών του site συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η χρήση του site και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του και των επιμέρους σελίδων του. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του site και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του site, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης του site θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του site σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες. Είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, λογισμικό, λογότυπα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, φόρτωσης, εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της εταιρείας μας. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία, εφόσον εντοπίζονται, θα διορθώνονται από την εταιρεία μας κατά την κρίση της. Παρόλο που η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα, εντούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της θα είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, δεν ευθύνεται δε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία των επισκεπτών, που οφείλεται σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτό τον ιστότοπο. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας ή εφαρμογών της, για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν, για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, κλοπή δεδομένων κλπ), καθώς και για οποιασδήποτε μορφής ζημία των επισκεπτών που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, υποκείμενοι στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i)παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της εταιρείας μας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους ή να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία μας για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
ζ) Να παρέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου.

 

Δ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

1. Η εταιρία μας συλλέγει μόνο εκείνα τα στοιχεία σας τα οποία είναι απαραίτητα για να σας εξυπηρετήσουμε και να σας αποστείλουμε τις παραγγελίες σας. Συλλέγουμε το email σας μόνο εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα και άλλα νέα μας. Η συλλογή και αποθήκευση των στοιχείων γίνεται με προσοχή και ασφάλεια. Η εταιρεία μας δεν πουλά, ενοικιάζει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του site μας προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν το επιβάλει ο νόμος. Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Η εταιρία μας μπορεί να κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία) με σκοπό την βελτιστοποίηση του site, ως μέρος της διαρκούς διαδικασίας εσωτερικής αναθεώρησης και, γενικότερα, με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τους καταναλωτές των προϊόντων μας.

2. Σκοπός συλλογής

Συλλέγουμε στοιχεία για την άμεση εξυπηρέτησή σας (αποστολή παραγγελιών) και για την επικοινωνία μας (ενημέρωση για την παραγγελία σας κτλ). Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας, εκτός εάν σας έχουμε προηγουμένως ενημερώσει για την πιθανή αυτή χρήση και εσείς μας δώσετε την άδειά σας. Εάν έχουμε την άδειά σας, η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για:

• Να σας ενημερώνει για προσφορές
• Να σας αποστέλλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία
• Να σας αποστέλλει ηλεκτρονικώς δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις
• Να σας παραδίδει προϊόντα

3. Χρόνος αποθήκευσης στοιχείων

Αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε. Σε άλλη περίπτωση τα στοιχεία παραμένουν στο σύστημά μας για λόγους στατιστικής, αλλά και για την ευκολότερη εξυπηρέτησή σας στις επόμενες αγορές σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


4. Δικαιώματα

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει τα δικαιώματα του πελάτη, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία σας, τη δυνατότητα να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τη δυνατότητα αίτησης ώστε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά email, τη δυνατότητα για φορητότητα των στοιχείων σας, καθώς και τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στη συγκατάθεση και στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να διενεργηθεί υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……………
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

5. Αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας μας. Επίσης αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι και συνεργάτες της εταιρείας μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι παρέχουν για λογαριασμό της εταιρείας μας υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης, ενημέρωσης, στατιστικής και έρευνας. Η εταιρεία μας διασφαλίζει ότι όλοι οι αποδέκτες επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των συμφωνημένων  υπηρεσιών κι ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων αυτών. Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από την εταιρεία, είτε από συνεργάτες.

6. Γνωστοποίηση Δεδομένων

Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών παρά μόνο αν έχει έγγραφη συγκατάθεσή σας ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.

7. Cookies

Το site χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύονται στη συσκευή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του site και στην ομαλή περιήγηση, σύνδεση και μετακίνηση στις επί μέρους σελίδες του καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι ανώνυμες και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. Οι μόνες πληροφορίες που καταγράφονται στα cookies είναι σχετικές με τη συμπεριφορά του χρήστη στην ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση δε διατηρούμε αρχείο με προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών και δεν υπάρχει η δυνατότητα να τους αναγνωρίσουμε ως άτομα, ούτε στο φυσικό ούτε στον ψηφιακό κόσμο. Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας. Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies. Σημειώνεται ότι η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών του site. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

error: Content is protected!