Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Σίδηρος σε χηλική μορφή Fe-EDDHA 6% 50gr, 1 kg και 25 kg
Σίδηρος διαλυτός στο νερό 6%

Είναι ιδανικό για τις τροφοπενίες σιδήρου σε ασβεστούχα εδάφη (pH μέχρι 8,5 – 9,0).

Χρήση: 
α) μέσω σταγόνας
β) στο έδαφος
γ) δια εκχύσεως στο ριζικό σύστημα και αμέσως ακολουθεί πότισμα.