Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Σίδηρος σε χηλική μορφή Fe-EDTA 13% 1 kg
Σίδηρος διαλυτός στο νερό 13%

Λίπασμα κατάλληλο για την πρόληψη και θεραπεία των τροφοπενιών σιδήρου. Συνιστάται σε εδάφη με pH μέχρι 6,7.

Χρήση: Λίπασμα κατάλληλο για υδροπονία και διαφυλλικούς ψεκασμούς σε ορισμένες καλλιέργειες.